Detoks

Detoks ?? odtrucie organizmu

Z licznych bada?? naukowych oraz wieloletniej praktyki terapeut??w w zakresie leczenia uzale??nie?? wynika, ??e profesjonalnie przeprowadzony detox organizmu znacz?co zwi?ksza szans? na powodzenie w??a??ciwiej terapii u os??b uzale??nionych. Wzorem innych renomowanych o??rodk??w leczenia uzale??nie??, w kt??rych realizowane s? odtrucia alkoholowe, przeprowadzamy detoks, jako integralny element terapii.

Dlaczego ten etap jest tak wa??ny? Poniewa?? r??wnego typu uzale??nienia zwi?zane s? z pogorszeniem og??lnej kondycji cz??owieka. Osoba uzale??niona boryka si? zazwyczaj z wieloma problemami zdrowotnymi oraz psychicznymi. Im dalsze stadium na??ogu, tym wi?ksze zagro??enie dla zdrowia i ??ycia. Detox natomiast pozwala z??agodzi? i zminimalizowa? te niebezpieczne dolegliwo??ci oraz przywr??ci? r??wnowag? psychiczn?.

Detoks to po prostu odtrucie organizmu cz??owieka ze szkodliwych substancji (alkohol, narkotyki), kt??ry ma na celu regeneracj? stanu fizycznego pacjenta. Przywr??cenie si?? witalnych za pomoc? odtrucia to warunek przyst?pienia do terapii w??a??ciwej. Zdrowy organizm, oczyszczony podczas detoxu ze szkodliwych substancji i z??ej energii to gwarancja wysokiej skuteczno??ci leczenia odwykowego.

Detoks sk??ada si? z dw??ch podstawowych etap??w:

Detox w naszym o??rodku przebiega pod okiem specjalist??w, dzi?ki czemu przeprowadzane tu odtrucia s? w pe??ni bezpieczne dla zdrowia. I cho? odtrucia alkoholowe i narkotykowe bywaj? cz?sto nieprzyjemne, s? procedur? niezb?dn?. Profesjonalnie i kompleksowo przeprowadzony detoks to pierwszy krok do trze??wo??ci. Dzi?ki naszemu do??wiadczeniu i profesjonalnej kadrze przejdziesz ten etap w ??agodny spos??b.

I cho? odtrucia alkoholowe i narkotykowe bywaj? cz?sto nieprzyjemne, s? procedur? niezb?dn?. Profesjonalnie i kompleksowo przeprowadzony detox to pierwszy krok do trze??wo??ci.

Dane kontaktowe

Prywatny O??rodek Terapii Uzale??nie?? OAZA

87-850 Choce?? ul. ?ugowiska 1