Kadra

Iwona Rubacha ?? Obst - specjalista psychoterapii uzale??nie?? w procesie.

Posiada specjalistyczne wykszta??cenie. Uko??czy??a Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzale??nie?? i Wsp????uzale??nie?? w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Studium Medyczne we W??oc??awku oraz Uniwersytet Miko??aja Kopernika w Toruniu. Uzyska??a tytu?? magistra pedagogiki opieku??czo-wychowawczej oraz edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego. Uczestniczy??a tak??e w szkoleniach z zakresu terapii DDA oraz sesji rodzinnych w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Iwona Rubacha-Obst zdoby??a do??wiadczenie w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz na ca??odobowym Oddziale Terapii Uzale??nie?? z pododdzia??em detoksykacyjnym w Poradni Leczenia Uzale??nie?? i Wsp????uzale??nie??. Odby??a tak??e kilkumiesi?czn? superwizj? kliniczn? prowadzon? przez rekomendowanego superwizora.

Nasza specjalistka prowadzi i wsp????tworzy program After Car. Naucza w zakresie edukacji seksualnej oraz profilaktyki uzale??nie?? w szko??ach ??rednich oraz prowadzi wyk??ady na uczelni wy??szej.

Mgr Hanna Mankiewicz - specjalistka Terapii Uzale??nie??.

Posiada wykszta??cenie kierunkowe. Jest psychoterapeutk? terapii kr??tkoterminowej oraz bieg??ym s?dowym w dziedzinie uzale??nie??. Mi?dzy innymi dzi?ki niej powsta?? oddzia?? terapii uzale??nie?? przy SP ZOZ, natomiast uko??czenie specjalistycznych szkole?? umo??liwi??o naszej specjalistce prowadzenie terapii DDA, terapii dla par oraz hazardzist??w.

Hanna Mankiewicz realizuje wiele program??w profilaktycznych dla m??odzie??y, takich jak ??Nasze spotkania? oraz Drugi i Trzeci Elementarz Programu Siedmiu Krok??w. Naucza tak??e na wy??szych uczelniach.

Jolanta Czajkowska - certyfikowany specjalista terapii uzale??nie??.Jest absolwentk? szk???? medycznych, uko??czy??a tak??e wielu specjalistycznych kurs??w. Posiada wieloletnie do??wiadczenie zawodowe w pracy z osobami uzale??nionymi i wsp????uzale??nionymi oraz na stanowisku kierowniczym w Miejskiej Przychodni Terapii Uzale??nie?? od Alkoholu i Narkotyk??w.

KADRA MEDYCZNA

Jacek Buczy??ski lek.. med. - z ponad 20-letnim sta??em pracy w zawodzie

MACIEJ GLI??SKI -Ratownik Medyczny z kilkuletnim sta??em
Ponadto kierowca w zespole wyjazdowym Ratownictwa Medycznego
Ratownik medyczny w szpitalu na oddziale ratunkowym, przeszed??
Wszystkie wymagane kursy ???cznie z u??yciem defibrylatora.

Emilia K?dzierska ?? Piel?gniarka z 20-letnim do??wiadczeniem zawodowym, przygotowana do kompleksowej i holistycznej opieki nad powierzonymi jej pacjentami. Niedawno uko??czy??a studia pierwszego stopnia na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu kierunek piel?gniarstwo w WSHE
we W??oc??awku. Jest osob? ci?gle otwart? na dalsze doskonalenie zawodowe, wcze??niej bra??a udzia?? w innych formach kszta??cenia przydatnych do realizacji powierzanych jej funkcji i zada?? w pracy, mi?dzy innymi :
> kurs doskonal?cy ??Post?powanie w stanach nag??ego zagro??enia ??ycia?
> szkolenie ??Usprawnianie pacjenta w opiece d??ugoterminowej- wybrane problemy?
> szkolenie ??Wczesne rozpoznawanie POChP i badanie spirometryczne w POZ?
> kurs doskonal?cy ??Opiekun os??b z zaburzeniami psychicznymi?
> kurs specjalistyczny ??Szczepienia ochronne?
> kurs kwalifikacyjny z dziedziny piel?gniarstwa ??rodowiskowo-rodzinnego
Praca indywidualna czy zespo??owa nie stanowi dla niej ??adnej przeszkody w sumiennym wykonywaniu swoich obowi?zk??w. Sprawuje kompleksow? opiek? nad jednostk? ??wiadcz?c us??ugi na podstawie uzyskanego prawa wykonywania zawodu o nr 4202117P wydanym 28.05.1991r przez Okr?gow? Rad? Piel?gniarek i Po??o??nych we W??oc??awku.

Piel?gniarka z wieloletnim do??wiadczeniem zawodowym posiada wysokie umiej?tno??ci z zakresu udzielanych ??wiadcze??. Jest otwarta, wra??liwa na potrzeby i cierpienia innych, gotowa do niesienia pomocy w ka??dej sytuacji. Charakteryzuje j? odporno??? na stres i ??atwo??? w nawi?zywaniu kontaktu z lud??mi. W swojej pracy kieruje si? dobrem pacjent??w odpowiednio odnosz?c si? do nich, a w trudnych sytuacjach pomaga chorym zachowa? godno??? oraz dodaje otuchy tym, kt??rzy tego potrzebuj?. Czuwa nad bezpiecze??stwem os??b powierzonych jej opiece w czasie trwania detoksykacji obejmuj?c ich kompleksow? opiek?. Jest przygotowana do samodzielnego ustalania sposob??w, form i metod realizacji ca??o??ciowej opieki piel?gniarskiej nad pacjentem zgodnie z posiadan? wiedz?, umiej?tno??ciami i obowi?zuj?cymi standardami oraz kodeksem etyki zawodowej. Cechuje j? dba??o??? o odpowiedni? jako??? us??ug medycznych na podstawie zgromadzonych danych, prawid??owo prowadzonej dokumentacji i sposobu realizacji wy??onionych problem??w adekwatnie do zainicjowanego planu pracy.

Tomasz Grochulski - Posiada wykszta??cenie medyczne ?? uzyska?? licencjat piel?gniarstwa. W zawodzie pracuje od kilku lat: w Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Domu Pomocy Spo??ecznej. W pracy ma do czynienia nie tylko z osobami uzale??nionymi, ale i niepe??nosprawnymi.

Tomasz Grochulski uko??czy?? wiele specjalistycznych kurs??w, np.: Resuscytacj? kr???eniowo-oddechow?, Zaawansowane zabiegi reanimacyjne oraz Kurs EKG. Obecnie ucz?szcza na kurs z zakresu piel?gniarstwa ratunkowego.

Micha?? Bordyn - Ratownik Medyczny z kilkuletnim do??wiadczeniem zawodowym.
Uko??czone studia licencjackie na Uniwersytecie Medycznym w ?odzi.
Ratownik Medyczny w Zespo??ach Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego we W??oc??awku.Uko??czony kurs doskonal?cy dla Ratownik??w Medycznych.

Jolanta Maniecka - technik farmaceuta; wsp????w??a??cicielka o??rodka. Zajmuje si? zaopatrzeniem o??rodka w niezb?dne leki oraz sprz?t medyczny.Uczestniczka szkole?? i konferencji o tematyce Patologicznego Hazardu. W trakcie programu rozwoju osobistego 12 krok??w Al-Anon dla os??b wsp????uzale??nionych tak aby jeszcze lepiej zrozumie? chorob? ,ale r??wnie?? rodziny uzale??nionych.

Patrycjusz Maniecki ?? Wsp????za??o??yciel i kierownik o??rodka. Dbaj?cy o prawid??owe funkcjonowanie o??rodka .Koordynator Unijnego programu profilaktyki uzale??nie?? w pobliskim Gimnazjum. Sympatyk i uczestnik grup samopomocowych takich jak AA/NA/DDA. Od roku czasu uczestnik programu rozwoju osobistego 12 krok??w pod nadzorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kt??ry to zainicjowa?? ponad 20 lat temu DR. Bohdan Woronowicz w Strzy??ynie.

Krzysztof Liszcz - dr n. med., psychiatra.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w ?odzi. Wsp????tworzy?? lecznictwo odwykowe w Toruniu, r??wnie?? jako ordynator oddzia??u. By?? jednym z za??o??ycieli, a nast?pnie prezesem Fundacji na Rzecz Wspierania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem M??zgu ??Daj Szans??. Posiada tak??e wieloletnie do??wiadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, kt??re zdoby?? w Zak??adzie Leczniczo-Opieku??czym dla os??b z zaburzeniami psychicznymi w Raci???ku. Doktor prowadzi?? tak??e przez wiele lat wyk??ady na Uniwersytecie Miko??aja Kopernika w Toruniu.
Od ponad pi?tnastu lat Krzysztof Liszcz aktywnie wspiera rodzic??w zast?pczych i adopcyjnych (za swoj? dzia??alno??? na ich rzecz zosta?? uhonorowany Z??otym Krzy??em Zas??ugi). Od kilkunastu lat udziela tak??e fachowej pomocy w zakresie rozwi?zywania problem??w zwi?zanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD). Za swoj? prac? zosta?? wielokrotnie nagrodzony, m.in.: Orderem Ecce Homo (wsp??lnie z ??on?), Nagrod? Fundacji POLCUL oraz Nagrod? Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (wsp??lnie z ??on?).
Doktor Liszcz przewodniczy?? grupie ekspert??w PARPA ws. kampanii ??Ci???a bez alkoholu?. Jego dzia??ania w tej dziedzinie zosta??y wyr????nione przez Ministra Zdrowia odznak? honorow? ??Za zas??ugi dla ochrony zdrowia?. Jest tak??e stypendyst? i cz??onkiem Stowarzyszenia ASHOKA. Za??o??y?? Pracowni? Edukacyjn? AKSJOMAT oraz nale??y do Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio.
 

Bart??omiej Kosmalski - Ratownik Medyczny, uko??czone studia licencjackie na Uniwersytecie Collegium Medicum w Bydgoszczy. Nr dyplomu 1800/1629/2013. Od dw??ch lat Ratownik Medyczny w Zespo??ach Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego.

Aleksandra Sidwa - Witam, Jestem dyplomowanym Ratownikiem Medycznym. Odby??am sta?? w Wojew??dzkim Szpitalu w P??ocku, a tak??e praktyki na Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zespole Wyjazdowym w Kutnie. Regularnie staram si? uczestniczy? w szkoleniach podnosz?cych moje kwalifikacje.
Pracuj?c w Domach Pomocy Spo??ecznej zyska??am kilkuletnie do??wiadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepe??nosprawnymi. Pracuj?c w tych plac??wkach mog? realizowa? potrzeb? bezinteresownego pomagania innym.
Na co dzie?? jestem osob? pozytywnie nastawion? do ??ycia i do ludzi. Bez problemu szybko nawi?zuj? kontakt z nowo poznanymi osobami. W sytuacjach stresuj?cych i trudnych potrafi? okaza? wsparcie oraz zachowa? si? adekwatnie do sytuacji.
W swojej pracy kieruje si? zawsze dobrem pacjenta i dbam o wysoki poziom oraz jako??? udzielanych us??ug medycznych.

UTRZYMANIE CZYSTO??CI

Ola - W naszym o??rodku sprawuj? piecz? nad stanem czysto??ci. 
Jestem osob? m??od?, energiczn?, a u??miech rzadko kiedy schodzi z moich ust. Swoim optymizmem staram si? zara??a? wszystkich, kt??rych ka??dego dnia napotykam na swojej drodze, poniewa?? mi??a atmosfera w??r??d kadry oraz pacjent??w jest moim zdaniem spraw? podstawow?. Praca dla o??rodka jest dla mnie nie tylko obowi?zkiem, ale tak??e pasj?, poniewa?? dzi?ki niej mog? pozna? wielu ciekawych ludzi i zdobywa? wiedz? praktyczn?, kt??r? kiedy??, by? mo??e, b?d? mia??a okazj? wykorzysta?.

Dane kontaktowe

Prywatny O??rodek Terapii Uzale??nie?? OAZA

87-850 Choce?? ul. ?ugowiska 1