Leczenie alkoholizmu

Nie wyobra??asz sobie dnia bez drinka? ?le si? czujesz, kiedy nie masz alkoholu w zasi?gu r?ki? Znajomi oraz bliscy namawiaj? Ci? do zmiany sposobu ??ycia? A mo??e Ty sam zauwa??y??e?? niepokoj?ce objawy i chcesz zmieni? swoje ??ycie?
Niezale??nie od tego, czy pr??bujesz zerwa? z na??ogiem po raz pierwszy, czy te?? masz ju?? za sob? kilka nieudanych podej??? ?? wybierz o??rodek odwykowy Oaza. Posiadamy wieloletnie do??wiadczenie w leczeniu alkoholizmu poparte wysok? skuteczno??ci?.

Kiedy rozpocz?? leczenie? Jak najszybciej! Je??li zauwa??y??e??, ??e:

- nie zwlekaj i zapisz si? na terapi?!

Im wcze??niej zdasz sobie spraw? z powagi swojego problemu, tym szybciej pokonasz na????g i zaczniesz nowe, lepsze ??ycie. Nie warto ok??amywa? siebie i innych, ??e alkoholizm Ciebie nie dotyczy. W dost?pnej na naszej stronie zak??adce "Czy musz? si? leczy?" znajdziesz kilka test??w, kt??re pomog? Ci zdiagnozowa? skal? Twojego problemu.

Alkoholizm jako choroba

Alkoholizm to choroba i tak jak inne dolegliwo??ci mo??na go zdiagnozowa? i leczy?! Proces leczenia jest z??o??ony i sk??ada si? z kilku etap??w. Pierwszym, a zarazem jednym z najwa??niejszych, jest u??wiadomienie i zaakceptowanie swojego uzale??nienia oraz ch?? wyj??cia z na??ogu i przyj?cia pomocy. Lata do??wiadcze?? potwierdzi??y natomiast, ??e terapi? najlepiej zacz?? od detoksu, czyli odtrucia alkoholowego. Ten etap mo??e si? wi?za? z r????nymi nieprzyjemnymi dolegliwo??ciami, jednak dzi?ki fachowej opiece mo??na je skutecznie zminimalizowa?. Detoks przeprowadzany w naszym o??rodku jest ca??kowicie bezpieczny i przynosi wiele korzy??ci: przywraca r??wnowag? wodno-elektrolitow?, pomaga uzupe??ni? niezb?dne sk??adniki od??ywcze oraz korzystnie wp??ywa na stan psychiczny. Odpowiednio przeprowadzony jest gwarancj? dalszego skutecznego leczenia alkoholizmu.

Proces terapeutyczny

Warto podkre??li?, ??e pobyt w Prywatnym O??rodku Oaza pacjent zaczyna od konsultacji lekarskiej. Podczas wizyty przeprowadzane s? niezb?dne badania, na podstawie kt??rych okre??la si? og??lny stan zdrowia. Nast?pnie lekarz ustala optymalny plan leczenia alkoholizmu. Istotne jest indywidualne podej??cie, poniewa?? sytuacja ka??dego z pacjent??w jest inna ?? nie istnieje jedna i uniwersalna recepta na sukces. Odmienna jest r??wnie?? specyfika choroby w przypadku kobiet i m???czyzn. Zazwyczaj to kobiety szybciej si? uzale??niaj?, a ma na to wp??yw kilka czynnik??w: gospodarka hormonalna (szczeg??lnie obecno??? estrogen??w), enzymy w?trobowe oraz wi?ksza ilo??? tkanki t??uszczowej. Cz?sto te?? alkoholizm mylony jest u kobiet z depresj? b?d?? nerwic?.
Uzale??nienie ma swoje pod??o??e psychiczne, psychiczne oraz spo??eczne, dlatego skuteczny plan walki z na??ogiem musi uwzgl?dnia? wszystkie te trzy aspekty. Terapia, w zale??no??ci od potrzeb, mo??e odbywa? si? w formie stacjonarnej albo ambulatoryjnej. Pacjentom udost?pniamy "Biblioteczk? terapeutyczn?", kt??ra zawiera inspiruj?ce i motywuj?ce ksi???ki, takie jak: Rak duszy, Uwolni? si? z sieci czy Poza kontrol?. W o??rodku wy??wietlamy tak??e filmy dydaktyczne. Proces terapeutyczny nie ko??czy si? jednak na pobycie w Oazie. Alkoholizm mo??e powr??ci? w ka??dej chwili. Nawet niewinnie wygl?daj?cy cukierek czy te?? syrop na kaszel mog? przyczyni? si? do nawrotu tej choroby. Dlatego po uko??czeniu terapii mo??esz zapisa? si? na sesje zapobiegawcze nawrotom ?? oferujemy roczny okres wsparcia dla pacjent??w.
 

Podejmij ??wiadom? decyzj?!

Nie tra? czasu na ??udzenie si?, ??e na????g sam zniknie. Tak si? nie stanie. Potrzebna jest Twoja ci???ka praca i odpowiednia motywacja. Je??li czujesz, ??e Ci jej brakuje, nie martw si?! Mo??esz liczy? na nasz? pomoc! Podczas trwania terapii stopniowo umocnisz si? w przekonaniu, ??e jedynie ??ycie bez na??ogu mo??e by? w pe??ni szcz???liwe. Znowu przejmiesz kontrol? nas swoimi emocjami oraz decyzjami. B?dziesz mia?? wystarczaj?co du??o si??y, aby m??c powiedzie?: NIE. Jeste?? gotowy na zmian? na lepsze? Chcesz na sta??e podnie??? jako??? swojego ??ycia? Zapisz si? na terapi? w naszym o??rodku! Zapewniamy komfortowe warunki, wykwalifikowan? kadr?, nowoczesny sprz?t, mi??? atmosfer? oraz anonimowo???. Nasz? skuteczno??? potwierdzi??o wielu zadowolonych pacjent??w.
Je??li to nie Ty masz problem z alkoholizmem, ale ma go kto?? z Twoich bliskich ?? spr??buj zmotywowa? go do leczenia. Pami?taj r??wnie?? o tym, ??e r??wnie?? Tobie nale??y si? wsparcie. Nasz prywatny o??rodek zapewnia fachow? pomoc tak??e osobom wsp????uzale??nionym. Wi?cej informacji na temat znajdziesz w zak??adce "Co to jest wsp????uzale??nienie?".


Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, kt??rzy s? do dyspozycji przez ca??? dob?.
 

Dane kontaktowe

Prywatny O??rodek Terapii Uzale??nie?? OAZA

87-850 Choce?? ul. ?ugowiska 1