Polityka

 1. Pliki cookies zwane tak??e "ciasteczkami" s? to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pami?ci urz?dzenia wykorzystywanego do przegl?dania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon kom??rkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, ???czy si? serwer albo serwery uzyskuj?c do nich odpowiedni dost?p. 
   
 2. Niniejsza strona internetowa osrodekoaza.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystaj? z plik??w cookies wy???cznie w celach statystycznych. 
   
 3. Poprzez zmian? ustawie?? oprogramowania wykorzystywanego do przegl?dania niniejszej strony internetowej osrodekoaza.pl i jej podstron, istnieje mo??liwo??? okre??lenia warunk??w przechowywania oraz warunk??w uzyskiwania dost?pu do plik??w cookies wykorzystywanych przez t? stron? i jej podstrony, w szczeg??lno??ci mo??liwo??? ca??kowitego wy???czenia ich obs??ugi. 
   
 4. W celu zmiany ustawie?? zwi?zanych z obs??ug? plik??w cookies nale??y odpowiednio skonfigurowa? oprogramowanie wykorzystywane do przegl?dania niniejszej strony internetowej osrodekoaza.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie mo??na uzyska? korzystaj?c z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktuj?c si? z jego dostawc?.
    
 5. Brak zmiany ustawie?? oprogramowania wykorzystywanego do przegl?dania niniejszej strony internetowej osrodekoaza.pl i jej podstron, stanowi w my??l art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyra??enie zgody na korzystanie przez t? stron? i jej podstrony z plik??w cookies w celach wy??ej okre??lonych.
Dane kontaktowe

Prywatny O??rodek Terapii Uzale??nie?? OAZA

87-850 Choce?? ul. ?ugowiska 1