Stacja pogotowia

JAKO JEDYNY W POLSCE O??RODEK TERAPII UZALE??NIE?? POSIADAMY W?ASN? STACJE POGOTOWIA SANITARNEGO.

W sk??ad takiej stacji wchodzi pe??na flota karetek pogotowia, dzi?ki kt??rej nasi pacjenci mog? czu? si? w pe??ni bezpiecznie. W razie nieprzewidzianych sytuacji, lub stanie zagro??enia ??ycia sk??ad czterech ambulans??w jest w stanie przewie??? pacjenta w ci?gu kilkunastu minut do szpitala lub miejsca wskazanego przez naszego lekarza. Dyspozytorem oddzia??u medycznego jest Pan Tomasz Grochulski, wykwalifikowany piel?gniarz i jeden z najlepszych specjalist??w w swojej dziedzinie jakich mieli??my przyjemno??? zatrudnia? w o??rodku Oaza. To on weryfikuje jak? karetk? u??y? do wyjazdu i dobiera odpowiedni ambulans do przewozu w asy??cie ratownik??w medycznych.

ednocze??nie informujemy ??e nasza stacja na co dzie?? jest wykorzystywana do przewoz??w sanitarnych w ca??ym powiecie W??oc??awskim w ramach NFZ.
Jeste??my dumni ??e pod nasz? opiek? oddano ok. 100.000 os??b.

Dane kontaktowe

Prywatny O??rodek Terapii Uzale??nie?? OAZA

87-850 Choce?? ul. ?ugowiska 1