Terapia

Podstawowe za??o??enia teoretyczne

Panuje przekonanie, ??e uzale??nienie jest chorob? duszy, cia??a i umys??u. Wynika z tego, ??e i terapia uzale??nie?? powinna uwzgl?dnia? wszystkie aspekty tej choroby, jako ??e niszczy ona lub upo??ledza ca??ego cz??owieka oraz jego otoczenie. Z tego wzgl?du w o??rodku prowadzimy terapi? holistyczn?, opieraj?c? si? w zakresie postrzegania uzale??nienia na modelu strategiczno-strukturalnym. Bardzo wa??nym elementem terapii w Oazie s? ustalenia terapii systemowej (Bertalanffy, Satir) z zastosowaniem metod aktywizuj?cych. Autorski model terapii motywacyjnej opiera si? na multidyscyplinarnej nauce o ludzkim umy??le i procesach poznawczych, zwanej kognitywistyk?. W ten spos??b integrujemy w terapii nie tylko r????ne metody i szko??y terapeutyczne, co jest ju?? obecnie norm?, ale tak??e ustalenia ca??ego obszaru tzw. cognitive science. Pozwala to nie tylko uczyni? proces terapeutyczny bardziej skutecznym, ale te?? sprawia, ??e terapia uzale??nie?? u ka??dego pacjenta jest inna i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb, oczekiwa?? i mo??liwo??ci.

W pracy z pacjentem stosujemy przy tym zmodyfikowane podej??cie BSFT (Brief Self Focused Therapy), polegaj?ce na wydobywaniu z pacjenta mocnych stron oraz budowaniu jego poczucia kompetencji. Jednocze??nie, co wiemy ze swojego do??wiadczenia, stosowanie modelowego podej??cia BSFT mo??e by? dla pacjenta niebezpieczne i skutkowa? zaburzonym b?d?? nieadekwatnym poczuciem koherencji. Nie odchodzimy od psychologicznych mechanizm??w uzale??nienia, przeciwnie ?? po??wi?camy im du??o miejsca, zw??aszcza w zakresie ich identyfikowania oraz tzw. ??rozbrajania?.

Wyr????nia si? trzy zasadnicze rodzaje uzale??nienia, wzajemnie ze sob? skorelowane. S? to:

  1. uzale??nienie fizyczne,
  2. uzale??nienie psychiczne,
  3. uzale??nienie spo??eczne.

Wi?cej o skutkach poszczeg??lnych uzale??nie?? znajdziesz TUTAJ

W terapii najtrudniej jest poradzi? sobie z uzale??nieniem psychicznym oraz spo??ecznym, st?d te?? w Oazie pacjent uczestniczy w du??ej liczbie zaj?? maj?cych na celu wzrost umiej?tno??ci interpersonalnych oraz asertywno??ci. W ten spos??b pacjent nabywa wi?kszego poczucia koherencji zar??wno z sob? samym, jak i z otoczeniem, co stanowi punkt wyj??cia do osi?gania przez niego trwa??ych zmian w zachowaniu, docelowo doprowadzaj?c do abstynencji od uzale??niaj?cego czynnika. Pomoc? w tym procesie jest pog???biona diagnoza obecnych u pacjenta paradygmat??w poznawczych, ich krytyczna analiza oraz budowanie ??wiadomych umiej?tno??ci kognitywnych.

Pomimo oferty zaj?? oko??oterapeutycznych, takich jak wycieczki czy jazda quadem, pragniemy podkre??li?, ??e o??rodek terapeutyczny nie jest hotelem ani miejscem na zregenerowanie si?? po to, aby po jego wyj??ciu m??c z nowymi si??ami wr??ci? do swojej choroby.

Biblioteczka terapeutyczna

Filmy dydaktyczne

Pocz?tek AA

28 Dni

Wychodzenie z mg??y

Rozdarte dusze

Rak duszy

Wszyscy jeste??my Chrystusami

Poza kontrol?

??????ty szalik

Uwolni? si? z sieci

Na imi? mam Bil.W

Narkotyki i uzale??nienia

Tylko strach

I 30 innych tytu????w

I ok 20 innych pozycji

LECZENIE KOBIET:

Nie ma istotnych r????nic w leczeniu uzale??nionych m???czyzn i kobiet. Jednak??e w przypadku kobiet spotykamy si? z nieco inn? specyfik? biologiczn?, kulturow? i psychiczn?:

Koloroterapia

Wywodz?ca si? ze staro??ytno??ci chromoterapia - czyli uzdrawianie kolorami - polega na stosowaniu r????nych barw w stanach chorobowych cia??a i umys??u. W dzisiejszych czasach, wraz z innymi dziedzinami medycyny naturalnej, takimi jak: zio??olecznictwo, bioenergo- czy aromaterapi?, wspomaga medycyn? konwencjonaln? w leczeniu wielu dolegliwo??ci i schorze??. Obecnie wiele klinik na ??wiecie wykorzystuje energetyczne w??asno??ci barw w leczeniu:

Ka??dy kolor emituje okre??lon? cz?stotliwo??? drga??, podobnie jak ka??da kom??rka naszego organizmu drga z pewn? cz?stotliwo??ci?, utrzymuj?c? si? na sta??ym, okre??lonym poziomie, gdy jeste??my zdrowi. Nad ka??d? cz???ci? naszego cia??a kontrol? sprawuje inny kolor, o przyporz?dkowanych do danego organu wibracjach. Podczas choroby warto??? ta ulega zak????ceniom, natomiast terapia odpowiednim kolorem (czyli dodanie brakuj?cego koloru, albo koloru uzupe??niaj?cego przy nadmiarze jednej barwy) inicjuje proces autoleczenia, pomagaj?c przywr??ci? jej prawid??ow? warto??? i naturaln? r??wnowag? organizmu. W trakcie uzdrawiania kolorem organizm samoczynnie do??adowuje si? najbardziej potrzebn? d??ugo??ci? fali, a centra energetyczne organizmu przyjmuj? optymaln? dla procesu zdrowienia ilo??? dobroczynnej energii. Osobom zdrowym pomaga obni??y? poziom stresu, zregenerowa? si??y witalne oraz wzmocni? system immunologiczny organizmu i odporno??? na infekcje.

Zakres stosowanych metod w chromoterapii jest bardzo szeroki. W??r??d najbardziej znanych wyr????nia si?:

W??r??d mi??o??nik??w k?pieli saunowych coraz cz???ciej spotyka si? sympatyk??w chromoterapii, ???cz?cych walory sauny fi??skiej, czy seansu w podczerwieni z terapi? kolorem.

Kolory najcz???ciej wykorzystywane w chromoterapii to:

ZIELONY Ziele??, kolor r??wnowagi mi?dzy energi? pozytywn? i negatywn?, wprowadza harmoni? mi?dzy cia??em, dusz? i umys??em. Jako naturalny czynnik tonizuj?cy dzia??a regeneruj?co na uk??ad nerwowy oraz koj?co na zestresowany organizm Delikatna ziele?? ??agodzi b??le g??owy, poprawia nastr??j oraz pomaga roz??adowa? wewn?trzne napi?cia. Dlatego kolor zielony zalecany jest dla os??b walcz?cych z depresj?, cierpi?cym na zaburzenia nerwowe. Wspomaga przemian? materii, reguluje kr???enie i prac? serca. Jest najcz???ciej stosowanym kolorem w procesie uzdrawiania. W piel?gnacji urody: ziele?? koi podra??niony i zaczerwieniony nask??rek. Przed seansem w saunie mo??emy na??o??y? na twarz odpowiedni? maseczk?, kt??ra pod wp??ywem ciep??a Infrared i ??wiat??a zielonego od??ywi sk??r?.
CZERWONY To kolor mi??o??ci, ??ywio??u Ognia, kt??ry dodaje energii, zwi?ksza ochot? na seks i poprawia potencj?. Pobudza do dzia??ania, rozgrzewa, o??ywia. Nie nale??y go nigdy stosowa? bez innych barw, najkorzystniej w po???czeniu z b???kitem, b?d?? zieleni?. Czerwie?? jest niezast?piona w chorobach uk??adu kr???enia, niskim ci??nieniu, anemii, chorobach uk??adu krwiotw??rczego, w?troby, og??lnym obni??eniu witalno??ci organizmu i wychudzeniu. Wzmaga apetyt, przynosi ulg? w dolegliwo??ciach reumatycznych, ??upie??u i egzemach. Terapia czerwieni? pozwala wzbudzi? wy??sz? aktywno??? fizyczn? i emocjonaln? oraz rozbudzi? u??pion? nami?tno???. W piel?gnacji urody: czerwie?? wspomaga procesy regeneracji kom??rek, dlatego jest zalecana dla cery zwiotcza??ej i ze zmarszczkami.
FIOLETOWY Kolor, kt??ry powstaje z po???czenia niebieskiego i czerwonego, dzia??a stymuluj?co na uk??ad nerwowy, wskazany dla os??b cierpi?cych na chroniczne b??le g??owy oraz nara??onych na dzia??anie d??ugotrwa??ego stresu. Nieoceniony w leczeniu bezsenno??ci, problemach z oczami i zaburzeniach psychicznych. Zalecany tak??e w dolegliwo??ciach reumatycznych, epilepsji i w rekonwalescencji po przebytych chorobach. Sprzyja rozwijaniu inwencji tw??rczej i postrzeganiu pozazmys??owemu. Terapia fioletem, kolorem duchowo??ci, dawniej bardzo rzadkim i zastrze??onym dla najbogatszych, pomaga odnale??? wewn?trzny spok??j i przywr??ci? harmoni? cia??a i ducha, zaakceptowa? siebie i zniwelowa? stres zwi?zany z w??asn? samoocen?.
POMARA??CZOWY Po???czenie kolor??w: czerwonego i ??????tego. Barwa, kt??ra nastraja optymizmem, niesie ciep??o i rado???. Wnosi r??wnowag? pomi?dzy cia??em i umys??em. Tonizuje mi???nie, poprawia witalno???, dodaje energii, odwagi oraz rozbudza entuzjazm i kreatywno???. Pobudza apetyt, poprawia trawienie, leczy anoreksj?, choroby jelit, wzmacnia trzustk? oraz ??ledzion?. Wspomaga prac? uk??adu oddechowego, dlatego te?? pomara??czowy zalecany jest przy zapaleniu oskrzeli, astmie oraz grypie i przezi?bieniu zimow? por?. Reguluje prac? serca, przynosi ulg? w dolegliwo??ciach chorobowych spowodowanych przez astm?, bronchit, epilepsj?. Hamuje rozw??j arteriosklerozy. Zalecany przy trudno??ciach z zasypianiem, osi?ganiem stanu relaksacji i wyciszenia.
NIEBIESKI Kolor ??ywio??u Wody, duchowo??ci i spokoju. Efektem terapii niebieskim kolorem jest zwolnienie aktywno??ci fal m??zgowych, przez co kolor ten wspomaga osi?ganie stanu relaksacji i wyciszenia. W odcieniu b???kitu dzia??a uspokajaj?co, u??atwia zasypianie oraz zmniejsza ??aknienie.
Posiada w??a??ciwo??ci antyseptyczne i ??ci?gaj?ce. Obni??a ci??nienie krwi. Zalecany tak??e w schorzeniach g??rnych dr??g oddechowych (stany zapalne gard??a, chrypka, zapalenie strun g??osowych, krtani). Ze wzgl?du na ch??odz?ce w??a??ciwo??ci niebieskiego koloru stosuje si? go do ??agodzenia stan??w zapalnych i do obni??enia gor?czki. ?agodzi tak??e stany zapalne oczu, uszu, nosa, p??uc, u??mierza dolegliwo??ci b??lowe r????nego pochodzenia. Zwi?ksza produkcj? leukocyt??w, wzmacniaj?c tym samym system immunologiczny organizmu. W odcieniach: b???kitu i indygo hamuje krwawienie, przez co zalecany jest przy skaleczeniach, otarciach, oparzeniach. Wspomaga leczenie dolegliwo??ci reumatycznych. ?agodzi objawy bronchitu, nast?pstwa zatru? oraz wspomaga prawid??owe funkcjonowanie przysadki m??zgowej. W piel?gnacji urody: niebieski odpr???a, reguluje wydzielanie sebum i dzia??a antybakteryjnie.
?????TY Kolor s??o??ca, piasku, ??ywio??u Powietrza. Wzmacnia system nerwowy, stymuluje synchronizacj? pracy obu p????kul m??zgowych, przez co wspomaga jego funkcjonowanie. Stanowi niezast?pione panaceum na stres, stany depresyjne, przem?czenie i zaburzenia koncentracji.
??????ty jest kolorem intelektu i m?dro??ci. Pobudza wyobra??ni? tw??rcz? i inspiruje. Wspiera pozytywne my??lenie i nastraja optymistycznie, pomagaj?c osobom w?tpi?cym w swoj? warto??? podnie??? w??asn? samoocen? i wiar? we w??asne si??y i osobisty potencja??. Poza tym pomocny w leczeniu cukrzycy, niestrawno??ci, przewlek??ych zapar?, dolegliwo??ci ??o???dkowych, zaburze?? pracy nerek. Wspomaga leczenie farmakologiczne takich dolegliwo??ci, jak: przezi?bienie, egzemy i stany zapalne spoj??wek.

AROMATERAPIA

jest jedn? z dziedzin medycyny niekonwencjonalnej oraz kosmetyki, w kt??rej stosuje si? naturalne olejki eteryczne, pozyskiwane z ro??lin. Wprowadzone do organizmu przez drogi oddechowe (w?chanie, wdychanie, inhalacje) lub przez sk??r? (masa??, k?piel, kompres, kosmetyk) olejki, b?d?ce mieszanin? biologicznie czynnych zwi?zk??w chemicznych, wspomagaj? leczenie wielu dolegliwo??ci i chor??b. Zabiegi aromaterapeutyczne s??u??? zdrowiu, urodzie i komfortowi ??ycia. Olejki proponowane w naszych zestawach s? gwarancj? najwy??szej jako??ci. Ka??da partia surowc??w wykorzystywanych do ich produkcji uzyskiwana jest badana pod wzgl?dem zgodno??ci z mi?dzynarodowymi normami czysto??ci ISO, normami bran??owymi BN, Farmakope? Polsk? lub Niemieck?, IFRa.

K?piele w saunie Infrared lub fi??skiej z dodatkiem kilku kropli naszych olejk??w:

Oferujemy olejki, b?d?ce unikalnymi kompozycjami ro??linnymi o dzia??aniu: od??wie??aj?cym (dezynfekuj?cym), energetyzuj?cym, relaksacyjnym oraz wspomagaj?cym leczenie wielu dolegliwo??ci i chor??b.
Do ich produkcji wykorzystywane s? olejki najbardziej popularne i najcz???ciej stosowane w aromaterapii: bazyliowy, cynamonowy, cyprysowy, cytrynowy, go??dzikowy, grapefruitowy, ja??owcowy, jab??kowy, limetkowy, majerankowy, mandarynkowy, marakuja, muszkatu??owy, pomara??czowy, rozmarynowy, sanda??owy, sza??wiowy, ??wierkowy, tatarakowy, tymiankowy, ylangowy, wetiwerowy i wiele innych.
W??r??d dost?pnych propozycji mieszanin olejk??w znajdziecie Pa??stwo r??wnie?? kompozycje unikalne, np olejek: Oriental, Royal, Pina Colada, Zio??a G??rskie, itp...

DETOKS -CZYLI ODTRUCIE ORGANIZMU ZE SZKODLIWYCH SUBSTANCJI (ALKOHOL, NARKOTYKI), TAK ABY PACJENT PO
ZREGENEROWANIU STANU FIZYCZNEGO M??G? W PE?NI SI? PODJ?? JAK
NAJSKUTECZNIEJSZ? TERAPI?, O KT??REJ MOGLI??CIE PA??STWO PRZECZYTA? WY??EJ.

ODTRUCIE ODBYWA SI? W Z?O??ONEJ FORMIE.
*FIZYCZNE POPRZEZ UZUPE?NIENIE ODPOWIEDNICH P?YN??W, WITAMIN.
*ORAZ ODTRUCIE POL?KOWE POPRZEZ USTAWIENIE ODPOWIEDNICH LEK??W.

Z do??wiadczenia wiemy, ??e zw??aszcza dla alkoholik??w najskutecznejsze leczenie sk??ada si? z nast?puj?cych faz: ODTRUCIE, TERAPIA, a w efekcie TRZE?WO???!

Dane kontaktowe

Prywatny O??rodek Terapii Uzale??nie?? OAZA

87-850 Choce?? ul. ?ugowiska 1