Wa??ne informacje

Nowe twarze

Z rado??ci? informujemy, ??e aby jeszcze bardziej podnie??? jako??? ??wiadczonych przez nas us??ug oraz wspom??c naszych pacjent??w w walce z uzale??nieniami, w ostatnim czasie zadecydowali??my o powi?kszeniu naszej wykwalifikowanej kadry pracownik??w Oazy. Nowe osoby, kt??re rozpocz???y prac? w naszej instytucji to pe??ni oddania profesjonali??ci, kt??rych do??wiadczenie oraz umiej?tno??ci wspomog? nas w niesieniu pomocy wszystkim, kt??rzy jej oczekuj?.

Jednocze??nie pragniemy poinformowa?, ??e dzi?ki obecno??ci naszych nowych pracownik??w otrzymujemy mo??liwo??? poszerzenia naszego wachlarza us??ug, oferuj?c teraz kompleksowe zaj?cia i pomoc r??wnie?? osobom m??odym i niepe??noletnim, borykaj?cym si? z problemami uzale??nie??. Dzi?ki temu, jako jedna z niewielu plac??wek na terenie naszego kraju, jeste??my w stanie wspomaga? walk? z uzale??nieniami ju?? w pocz?tkowym stadium na??ogu, tym samym zwi?kszaj?c szans? na skuteczne i szybkie wyj??cie z uzale??nienia.

Spotkanie integracyjne

Wszyscy zdajemy sobie spraw? z tego, jak wspania??ym lekarstwem oraz pomoc? w wyj??ciu z na??ogu s? ??miech, rado??? oraz dobra zabawa. Dlatego te??, aby ??adnego z nich nie zabrak??o naszym pacjentom, o??rodek leczenia uzale??nie?? OAZA postanowi?? zorganizowa? dzie?? integracji, w kt??rym udzia?? wzi?li zar??wno pacjenci oraz ich rodziny jak i personel naszej plac??wki.

Zabawa odby??a si? 15 sierpnia bie???cego roku i by??a, o czym informujemy z wielk? rado??ci?, niew?tpliwym sukcesem. Liczne gry, zabawy, odrobina zdrowej rywalizacji, a tak??e wspania??a pogoda i pyszne jedzenie pozwoli??y na stworzenie przyjemnej i niesamowitej atmosfery, kt??ra z ca??? pewno??ci? doda si??y oraz energii zar??wno pacjentom, jak i pracownikom OAZY.

Cieszymy si?, i?? spotkanie integracyjne by??o tak wielkim sukcesem i mamy nadziej?, ??e za rok uda nam si? zorganizowa? jeszcze wi?cej zabaw i gier.

II Samochodowy Rajd Trze??wo??ciowy Ziemi Pa??uckiej

Nie opodal Bydgoszczy w malowniczej miejscowo??ci Smerzyn, w po??owie czerwca 2013 r. odby?? si? po raz kolejny Samochodowy Rajd Trze??wo??ciowy Ziemi Pa??uckiej. Spotkanie zorganizowano pod has??em: Zachowaj Trze??wy Umys??. Ide? tego typu spotka?? rodzin z problemem alkoholowym jest pokazanie alternatywy dla przyjmowania ??rodk??w odurzaj?cych, a tak??e u??wiadomienie osobom uzale??nionym, ??e wolny czas mo??na sp?dza? konstruktywnie oraz ciekawie. W??r??d pi?knych okoliczno??ci przyrody, uczestnicy mieli mo??liwo??? wzi?cia udzia??u w rajdzie, kt??rego celem by??o poznanie zabytk??w i historii Ziemi Pa??uckiej. Dodatkowymi atrakcjami by??o strzelanie w pobliskiej strzelnicy, jazda na placu manewrowym z pi??eczk? na masce samochodu, a tak??e jazda quadem. Ponadto, bior?c udzia?? w testach, mo??na by??o sprawdzi? swoj? wiedz? z zakresu znajomo??ci przepis??w o ruchu drogowym. Dla najm??odszych przewidziano wiele gier i zabaw oraz konkurs??w z nagrodami, a wieczorem zorganizowano dyskotek?.

Na szczeg??ln? uwag? zas??uguj? popularne pi??karzyki. Udzia?? w tej grze zespo??owej by?? wspania??ym do??wiadczeniem, z kt??rym niewiele tego typu zabaw mo??e si? r??wna?. Zagwarantowa??y one ca??? mas? ??miechu, ale r??wnie?? dawk? zdrowej rywalizacji, dzi?ki kt??rej Ojcowie i synowie, Matki i c??rki oraz Dziadkowie i wnucz?ta zjednoczyli swoje si??y oraz nawi?zali niewidzialn? ni? porozumienia.

Zach?camy do udzia??u w kolejnych edycjach Samochodowego Rajdu Trze??wo??ciowego Ziemi Pa??uckiej i zapraszamy ju?? za rok!

http://www.itvszubin.pl/

Sesja zapobiegania nawrotom

Na prze??omie grudnia i stycznia O??rodek OAZA organizuje kolejn? sesje zapobiegania nawrotom. Pobyt 3 dniowy dla absolwent??w o??rodka, ale i nie tylko. Planowana sesja dla os??b wsp????uzale??nionych.

Ch?tnych zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 725 18 70 70 aby uzyska? szczeg????owe informacji oraz dokona? rezerwacji.

Do us??yszenia i zobaczenia.

O??rodek informuje i zach?ca do zapoznania si? z projektem unijnym w jakim bierzemy udzia??.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W GIMNAZJUM IM. J.P.II W CHCENIU   

Program skierowany jest do uczni??w gimnazjum oraz lokalnych lider??w edukacyjnych.

Warunkiem uczestnicwa w projekcie jest wype??nienie deklaracji.

Uczestnictwo w projekcie jest dla wszystkich ch?tnych bezp??atne.

Projekt bedzie realizowany przy pomocy specjalist??w terapii uzale??nie?? oraz  psycholog??w  z  O??rodka Terapii Uzale??nie?? " OAZA"  ?ugowiska 1 w Gminie Choce??

Szczeg????owe informacje i zg??oszenia przyjmujemy bezpo??rednio w o??rodku OAZA  lub pod nr.telefonu 725-18-70-70 lub 54-233-70-70

  Konferencje, Zjazdy, Szkolenia- Aby kadra by??a zawsze na najwy??szym poziomie.

REZERWACJA POD NR TELEFON??W-

530-18-70-70

725-18-70-70

Koniecznie zadzwo??, aby ustali? wolne miejsce i czas przyj?cia pacjenta.

 

JAD?C  DO O??RODKA ZABIERZ ZE SOB?

1.Dow??d osobisty (legitymacje ubes.)

 2.Komplet bada?? lekarskich (je??li takie posiadasz)

3.Odzie?? stosown? do pory roku

4.Obuwie wyj??ciowe jak r??wnie?? sportowe

5.Co?? na co dzie??  np. Dres

6.Oraz ??rodki higieny codziennej

*****************************************************************

O??RODEK OFERUJE

Trzy posi??ki dzi?nnie (bez ogranicze??)                                                                                                    *??niadanie  -zasada jesz ile chcesz                                                                                                                               *obiad           -dwu daniowy                                                                                                                                           *kolacja       -tak aby si? naje???                         *sok                                                                                                                *kawa                                                                                                                *herbata                                                                                               

*owoce (jab??ka)                                                                                                                            *ciasto  (niedzielne)


ZADZWO??, PRZYJED??, ZOBACZ, ZADECYDUJ!                                                                                                                        Tu i Teraz. Nie odk??adaj tego do jutra!!

Dane kontaktowe

Prywatny O??rodek Terapii Uzale??nie?? OAZA

87-850 Choce?? ul. ?ugowiska 1